REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

   

I. OGÓLNE INFORMACJE:
 • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową https:/ www.cp.com.pl zwanym dalej „Sklep” jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CHICAGO z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ul. Klinkierowa 3, NIP 7791394328, REGON 634491122, numer telefonu: +48618324113
 • Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@cp.com.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu +48618324113
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy.
 • Regulamin jest dostępny na stronie https://cp.com.pl/content/3-regulamin
 • Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej sprzedawcy w zakładce „Polityka Prywatności”.
II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE
 • Sprzedawca – P.H.U. CHICAGO Lech Sarnowski z siedzibą w Poznaniu (60-105), przy ul. Klinkierowa 3, NIP: 7791394328, REGON: 634491122, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będąca właścicielem Sklepu Internetowego.
 • Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek), należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 • Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient – podmiot, który na podstawie obowiązujących przepisów prawa ma zdolność do zawarcia umowy sprzedaży jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Konsument - osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - osoba fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca korzystający z praw Konsumenta - osoba fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Konto Klienta - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.
 • Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Rejestracja - czynność faktyczną niezbędna dla korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, dokonana zgodnie z regulaminem.
 • Umowa sprzedaży - umowa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.
 • Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług bez jednoczesnej obecności stron, tj. na odległość, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłany i otrzymywany za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 • Newsletter – usługa świadczona przez sklep internetowy na rzecz Użytkownika, która polega na wysyłaniu wszelkich informacji o działaniu Sklepu. Usługa ta jest bezpłatna i świadczona dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera.
 • Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy względem Przedsiębiorcy z tytułu wady sprzedanej rzeczy.
 • Rzecz – przedmiot materialny (definicja dotyczy tylko Przedsiębiorców).
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego po uprzednim założeniu konta (założenie konta jest bezpłatne) lub bez rejestracji. W tym celu wybiera odpowiednią opcję zakupu na stronie internetowej w zakładce „Potwierdzenie”. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Potwierdzenie Rejestracji w sklepie internetowym następuje niezwłocznie po przesłaniu przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego. Klient otrzymuje potwierdzenie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. W ten sposób dochodzi pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
    
W procesie rejestracji lub dokonywania zakupów bez rejestracji, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie takiej zgody, nie warunkuje zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Zgoda powyższa może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia.
    
Zarejestrowany Klient ma możliwość:
 • dostępu do statusu oraz historii zamówień, 
 • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych, 
 • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach, 
 • zamówienia Produktu, 
 • zmiany swoich danych, 
 • zmiany swojego hasła, 
 • sprawdzenia swojego zamówienia.
Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego poprzez zablokowanie dostępu do konta i innych usług elektronicznych, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, działania na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, a także gdy Klient:
 • Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez P.H.U. Chicago za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię P.H.U. Chicago,
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody P.H.U. Chicago.
Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz P.H.U. Chicago,
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • Korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Sprzedawca informuje Klienta o pozbawieniu/ograniczeniu dostępu do konta lub innych usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu kontaktowym.
   
IV. PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.  
   
W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.cp.com.pl, dokonać wyboru towaru, następnie podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
   
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 • Przedmiotu zamówienia, 
 • Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
 • Wybranej metody płatności,
 • Adresu dostawy.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
   
Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży z PHU Chicago co do towarów będących przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wygenerowaną automatycznie wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia. Powyższa informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedającego oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedający otrzymał zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje w kolejnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedającego, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedającego zamówienia do realizacji.
   
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji. 
   
Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w szczególności gdy:
 • Kupujący nie uregulował wcześniejszych zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji
 • Sprzedający nie ma zamówionego towaru
 • Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia
 • Wskutek awarii lub wadliwego działania systemu, błędnie została określona cena za zamówiony towar na stronie internetowej sklepu.
W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Fakt przyjęcia zamówienia do realizacji nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo innych zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie lub sprzedaż zamówionego towaru jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
   
VI. DOSTAWA
 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy określone są na stronie internetowej Sklepu pod linkiem „Koszty Transportu”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 60 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Termin realizacji uzależniony jest od dostępności towaru. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Spisanie protokołu stanowi warunek do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu par. II pkt 2 Regulaminu Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera.
 • Maksymalny termin dostawy w stosunku do Konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
 • Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 • Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w siedzibie Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT będącą potwierdzeniem uiszczenia ceny.
 • Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
 • Każdy Kupujący wraz z towarem otrzymuje fakturę VAT lub paragon.
   
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
(Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami i Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego.)
   
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 z póź. zm.), składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: ul. Klinkierowa 3, 60-105 Poznań lub na adres e-mail: info@cp.com.pl
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  a. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części;
  b. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: ul. Klinkierowa 3, 60-105 Poznań.
 • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a towar dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Jeżeli Konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny zamówienia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnym i dodatkowymi kosztami.
 • Oświadczenia o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu (Formularz Zwrotu) udostępnionym przez Sprzedawcę.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2020.287 z późn. zm.), w tym w odniesieniu do:
  a. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne);
  b. świadczeń, których przedmiotem są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  c. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb Konsumenta. o zwrotowi nie podlega usługa serwisowa zalania i sprawdzenia zakupionego sprzętu.
Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy jako umowy zawartej na odległość określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.)
   
VIII. UPRAWNIENIA KONSUMENTA Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ I GWARANCJA KONSUMENTA
 • Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który sprzedawca zaakceptował.
 • Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sprzedawca wykaże, że:
  - nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  - przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  - publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
  d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 • Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania, a także procedura gwarancyjna są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 • Szczegółowe zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). W przypadku braku zgodności towaru z umową Konsumentowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 • Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana m.in. o wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@cp.com.pl; o listownie na adres: P.H.U. Chicago, ul. Klinkierowa 3, 60-105 Poznań.
 • W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • Wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o zgłoszeniu niezgodności towaru z umową oraz oświadczenia o udostępnieniu tego towaru Sprzedawcy. Konsument jest zobowiązany do udostępnienia towaru niezgodnego z umową Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania tego towaru na swój koszt. Zgłoszona niezgodność podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi, czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.
 • Sprzedawca w przypadku roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta i udostępnienia towaru. Jeśli oświadczenie Klienta nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 • W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt 11, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Konsument może żądać na koszt Sprzedawcy doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub może on odstąpić od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencji.
 • W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową towar zostanie wysłany ponownie na adres Konsumenta, na koszt przedsiębiorcy.
 • Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Konsumentowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 • Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się na stronie https://uokik.gov.pl/wzory_pism.php.
    
IX. UPRAWNIENIA PRZEDSIĘBIORCY Z TYTUŁU WAD RZECZY SPRZEDANEJ I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ SPRZEDAWCY
 • Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania, a także procedura gwarancyjna są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 • Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1)  Kodeksu cywilnego (tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową), a także wobec Przedsiębiorców korzystających z praw konsumenta, w rozumieniu art. 22(1) k.c.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Klientów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy jedynie wówczas, gdy szkoda spowodowana została z winy umyślnej Sprzedającego. Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania w przypadku Klienta będącego konsumentem.
   
X. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów - osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”.
   
XI. USŁUGA NEWSLETTERA
 • Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 • Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter, a na wpisany przez Klienta zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 • Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.
   
XII. SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl/
 • Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
   
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 • Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 • W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies, korzystanie ze strony internetowej sklepu może być zakłócone.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
   
XIV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien posiadać: 
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, 
 • dostęp do sieci internet, 
 • adres poczty email.