REKLAMACJE

 1. Gwarancja na zakupiony towar udzielana jest przez Chicago Pneumatic na okres do 12 miesięcy od daty dostarczenia zgodnie z poniższymi warunkami, chyba, że inaczej stanowi karta gwarancyjna.
 2. Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność P.H.U. Chicago z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanych Kupującemu towarów.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
 4. P.H.U. Chicago nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów powstałe w wyniku:
  a. nieprawidłowego, niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania produktu, nieprawidłowej instalacji, konserwacji, transportu, rozładunku, magazynowania, błędów Kupującego oraz błędów projektowych lub wykonawczych osób trzecich,
  b. samowolnie dokonywanych bez zgody P.H.U. Chicago napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych, wykonywanych przez nieautoryzowany serwis, inny podmiot lub w wyniku używania nieautoryzowanych części,
  c. wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, a także uszkodzeń wynikłych ze skutków naturalnego zużycia, czyli takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady materiału lub wykonania, zdarzeń losowych i siły wyższej.
 5. P.H.U. Chicago nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem produktów dostarczonych przez P.H.U. Chicago.
 6. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez Kupującego. Uprawnienia z gwarancji nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody P.H.U. Chicago. Odpowiedzialność z gwarancji jest ograniczona do wartości ceny netto reklamowanego towaru dotkniętego wadą.
 7. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania odbieranych produktów z zachowaniem należytej staranności, wymaganej w stosunkach gospodarczych, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, pod kątem istnienia wad jawnych oraz braków ilościowych. Kupujący jest zobowiązany do zbadania każdego Produktu przed jego zainstalowaniem albo zastosowaniem i niezwłocznego poinformowania P.H.U. Chicago o ewentualnych nieprawidłowościach. Niezgłoszone w sposób powyższy wady nie podlegają reklamacji w ramach gwarancji.
 8. Reklamacja musi zostać zgłoszona pisemnie (biuro@cp.com.pl) i powinna obejmować: numer faktury sprzedaży, oryginał karty gwarancyjnej (jeśli występuje), numer fabryczny urządzenia, opis usterki. Formularz zgłoszenia reklamacji udostępniony jest na stronie https://cp.com.pl/kontakt?service=1
 9. Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i samego produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.
 10. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i pisemnego zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w punkcie 8.
 11. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w pkt 9 i 10 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.
 12. Wniesienie reklamacji każdorazowo musi zostać złożone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym reklamacji i zostać dostarczone wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym formularzu.
 13. Jeżeli okaże się, że wada jest wynikiem okoliczności, za które P.H.U. Chicago nie ponosi odpowiedzialności, Kupujący zwróci P.H.U. Chicago wszelkie powiązane z procesem reklamacji koszty, tj. w szczególności koszty transportu produktów, dojazdów, koszty usług serwisowych, koszty obsługi prawnej. Zapłata kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza możliwości dochodzenia przez P.H.U. Chicago odszkodowania na zasadach ogólnych.
 14. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi Kupujący. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt transportu do klienta ponosi P.H.U. Chicago.
 15. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.

ZWROTY TOWARU

 1. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. P.H.U. Chicago może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 20% (dwadzieścia) wartości netto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.
 2. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.
 3. Rozliczenie za zwracany towar dokonywane będzie poprzez wystawienie i doręczenie Kupującemu faktury korygującej wraz z notą księgową.
 4. Rozpatrywanie spraw dotyczących możliwości zwrotu towaru dotyczy tylko zamówień do 3 miesięcy od daty wystawienia faktury.
 5. W ciągu 30 dni od daty przyjęcia zwrotu, nabywca otrzymuje dokumenty korygujące dotychczasowe rozliczenia.
 6. Ze względu na swój charakter, zwrotowi nie podlegają wyprodukowane na zamówienie siłowniki pneumatyczne, sprężyny gazowe, odcinki węży oraz inne produkty wykonywane lub sprowadzane na indywidualne zamówienie.