Drogi Użytkowniku!

    

To jest Polityka Prywatności sklepu internetowego PHU Chicago dostępnego pod adresem www.cp.com.pl i www.chicagopneumatic.pl („SERWIS”). Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego sklepu internetowego czuł się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep. Poniższa Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach SERWISU, a także w związku z nim.

   

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem Twoich danych osobowych jest PHU Chicago z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klinkierowa 3, 60-105 Poznań, wpisane przez Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 34211/2003/S. , NIP:  7791394328. Dane kontaktowe Administratora: admin@cp.com.pl

   

DANE OSOBOWE

Jeśli chcesz skorzystać z naszej oferty, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych i firmowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem SERWISU. Twoje dane osobowe zawarte w formularzach przetwarzane będą w celu przedstawienia ofert, zawarcia i realizacji umowy, obsługi  serwisowej, obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz archiwizacji. 

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe takiej jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer rachunku bankowego; dane dotyczące aktywności i zamówień w Sklepie internetowym; dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków; dane dotyczące usług marketingowych.

   

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

W przypadku zakupów dokonywanych za pośrednictwem Internetu, dane bankowe, które mogą zostać przekazane, zostaną przesłane bezpośrednio do instytucji bankowej poprzez odpowiednią bramkę płatniczą; w związku z tym dane dotyczące Państwa karty debetowej lub kredytowej nie będą dostępne ani przechowywane przez Administratora.

   

CELE PRZETWARZANIA I PROFILOWANIE

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • sprzedaż dóbr dostępnych w naszym sklepie internetowym
 • marketing bezpośredni oferowanych przez nas produktów i usług, inny niż newsletter tj. oparty na Twojej zgodzie,
 • wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • wykorzystujemy Twoje dane do marketingu bezpośredniego dostosowując do Ciebie wyświetlane treści reklamowe.

Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach doboru przewidywanych potrzeb, dostosowywania oferty, optymalizacji kosztów przyszłej obsługi. To pozwoli nam przygotować dla Ciebie najlepszą ofertę, która pozwoli nam na zawarcie umowy. W SERWISIE nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Ciebie skutki prawne lub wpływające na Ciebie w podobnie istotny sposób.

   

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym SERWISIE, a także w związku z nim są:

 • umowa sprzedaży i/lub świadczenia Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z SERWISEM, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

    

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy, obsługi serwisowej, obsługi reklamacji i archiwizacji jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne (otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych). Podstawę prawną obowiązku podania danych osobowych stanowią przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

   

TWOJE PRAWA

Masz prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz że Twoje przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i/lub ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: admin@cp.com.pl. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez złożenie Administratorowi pisemnego oświadczenia. Jednakże cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych przed złożeniem oświadczenia. 

Masz prawo:

 • dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są  Twoje dane osobowe. Jeżeli dane te są przetwarzane, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania,
  - do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
  - do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 • do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
  - kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  - Administrator danych już ich nie potrzebuje, ale są one Tobie potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  - Gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, lub umowy oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. 
 • do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

  

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszą działalnością SERWIS korzysta z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

W przypadku użytkowników odwiedzających SERWIS:

 • firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
 • dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych – o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

W przypadku wszystkich Usług:

 • firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
 • dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
 • dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z umowami sprzedaży i usługami*,

W przypadku wszystkich odpłatnych Usług:

 • dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze produkty
 • dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 • podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,
 • firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

   

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
 • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
 • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

   

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz SERWIS, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.). W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
 • statystycznym co pozwala nam rozwijać SERWIS, a zwłaszcza świadczone Usługi,
 • marketingowym – dzięki temu wyświetlamy Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań i potrzeb,
 • udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
 • prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania SERWISU.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

 • sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
 • stałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

    

REGULAMIN NEWSLETTERA

Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez PHU Chicago na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie stanowiącym fragment Polityki Prywatności określającej wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych przez PHU Chicago . Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera, należy uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa lub program do obsługi poczty elektronicznej oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, nowościach, akcja serwisowych, aktualizacjach wynikających ze zmiany przepisów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Administratora treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Subskrypcja Newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez PHU Chicago na stronie internetowej. Subskrypcja Newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.

PHU Chicago nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez PHU Chicago za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika. Użytkownikowi, który zarejestrował się w usłudze Newslettera przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu i żądania ich usunięcia.

    

REGULACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA OBRAZÓW I FILMÓW

Wszystkie obrazy i filmy dostępne na naszej stronie są własnością Chicago Pneumatic i są chronione prawem autorskim. Masz prawo do powielania zdjęć i filmów dostarczonych przez Chicago Pneumatic przy wskazaniu „Zasób: Chicago Pneumatic”; w związku z takim użytkowaniem.

Nie masz uprawnień do zmiany lub edycji zdjęć lub filmów. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane wyłącznie do zilustrowania działalności i produktów Chicago Pneumatic zgodnie z uczciwymi praktykami handlowymi. Jeśli nie jesteś autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą, ale zamiast tego możesz być uważany za konkurenta we wszystkich lub niektórych częściach swojej firmy, nie masz pozwolenia na wykorzystanie tych zdjęć i filmów. Chicago Pneumatic zastrzega sobie wszystkie swoje prawa.